SPRINGKASTELEN BART COOLS

www.springkastelencools.be 0497/938706 info@springkastelencools.be 0497/938706


HOME
SPRINGKASTELEN
BALLENBAD
HINDERNISBAAN
BANANENPLUKBOOM
TRAMPOLINE
GEKKE FIETSEN
KINDERGRIME
REUZE SPELLEN
GO-KARTS
PARTY TENT
SKYDANCER
DRAAIMOLEN
EMAIL


ALGEMENE VOORWAARDEN

______________________________________________________________________________________
1.Alle gehuurde goederen zijn en blijven onder alle omstandigheden eigendom van de verhuurder .
2. De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud en werking .De huurder kan dit desgewenst controleren . Het in ontvangst nemen door de huurder of zijn gemachtigde geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding. De huurder is aansprakelijk voor de teruggaven van de goederen in dezelfde staat als bij het in ontvangst nemen .De huurder maakt het gehuurde materiaal schoon bij extreme vervuiling, zoniet zal er een supplement aangerekend worden .

3. Indien het gehuurde toestel spanning nodig heeft zorgt de huurder voor een stopcontact van 220 v en minimum 16 ampère .
4. Ieder geval van overmacht ontslaat de verhuurder geheel of gedeeltelijk van de verplichtingen uit deze overeenkomst , zonder dat de huurder enig recht op schadevergoeding kan doen gelden t.o.v. de verhuurder .

Zo kan de verhuur ook niet verplicht worden om na schade (door overmacht) en nieuwe tent of springkasteel en enz. te plaatsen .

5. aan het gehuurde materiaal mag niet worden gespijkerd, geplakt, geknipt, geschilder, gespoten , gezaagd of op enige andere wijze beschadigingen of wijzigingen worden aangebracht .

Naast de kosten van herstelling, zal de huurder de door deze beschadigingen of wijzigingen ontstane inkomstenderving vergoeden,doordat de verhuurder andere verplichtingen niet kan nakomen .

Deze wordt geraamd op 25% van de overeengekomen huurwaarde per dag vertraging, onverminderd het recht van de verhuurder om een groter schade te bewijzen .

6.risco en aansprakelijkheid .

Gebruik van het springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel. Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed of drank en scherpe voorwerpen het springkasteel te betreden. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder . In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder onweer, wind,... staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade . Bij wind en omweer dient het springkasteel onmiddellijk uitgeschakeld en afgelaten te worden en dicht gevouwen te worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen, 's nachts moet het materiaal veilig opgeborgen worden, eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden.

Bij opkomend onweer zal de huurder de tent afsluiten. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven de 60 km/uur of storm dient de tent te worden afgebroken om de schade te voorkomen.. De huurder verbindt er zich toe in geval van sneeuwval onmiddellijk de juiste maatregelen te nemen om een overdreven ophoping van

sneeuw tegen te gaan.(gevaar voor instorten vanaf 3 cm sneeuw). Dit kan hij doen door de tent te verwarmen of door de sneeuwmanueel te verwijderen. Hierbij moet hij echter uiterst voorzichtig zijn teneinde de tent niet te beschadigen. Indien hij er niet in slaagt is hij verplicht de tent onmiddellijk af te breken. In geval van geheel of gedeeltelijke instorting van ons materiaal door niet naleving of onvoldoende naleving zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder. De huurder moet artikel 10 blijven uitvoeren ook al is de huurperiode verlopen (ongeacht de duur).

Gebruik van gehuurde gekke fietsen is alleen mogelijk onder toezicht van een volwassen persoon .
Gekke fietsen

Ze zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan vier jaar of personen die niet voldoende een fiets kunnen besturen

Het is verboden met deze fietsen op de openbare weg te rijden.

De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal ook s'nachts indien de fietsen moeten blijven staan.

De verhuurde gekke fietsen blijven ten allen tijden van de verhuurder

Alle schade anders dan normale slijtage als ook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden door gerekend aan de huurder. Gebreken dienen verteld te worden aan de verhuurder Voor fietsen die gestolen worden of beschadigd dat ze niet meer te herstellen zijn wordt er 250 euro schade vergoeding aangerekend.

Onverminderd zijn verhaal op derden is de huurder aansprakelijk voor elk risico, verlies, diefstal, schade, vernieling, verschil, minderwaarde, verkeerd gebruik, graffiti of behandeling enz. in de ruimste zin zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen t.o.v. de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit . de verhuurder beschikt over een termijn van 5 dagen na de terugname , zaterdag en zon- en feestdagen niet inbegrepen,om de huurder zijn bevindingen inzake schade ,minderwaarde mee te delen .

Hij doet per aangetekend schrijven waarin hij de huurder uitnodigt om binnen een termijn van 3 dagen de schade te komen vaststellen .Indien de huurder hierop binnen de voorzien termijn niet reageert dan wordt dit als aanvaarding beschouwd . De verhuur in dan gemachtigd om tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan , en alle kosten en schade posten hiervan aan de huurder aan te rekenen. De bovenvermelde termijn van 5 dagen doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de verhuurder om eventuele schade te laten vaste stellen op andere wijze, nl. door bv; een tegensprekelijke expertise, een deurwaardersexploot of een proces-verbaal van de politie.

De verhuurder is nooit aansprakelijk voor ongevallen en :of beschadigingen aan personen , dieren of goederen ongeacht wiens eigendom, noch tijdens het opbouwen en afbreken van gehuurde goederen .

7.VERZEKERING; De huurders of diens verzekeraars doen afstand van verhaal t.o.v. de verhuurder, voor eventuele schade veroorzaakt door brand, storm, wind en regen, overstroming e.d. aan hun goederen of derden aan personen en of dieren, ongeacht het feit dat deze in of buiten het verhuurde bevinden .

De huurder sluit zelf een verzekering af (bij een verzekeringsagent )voor personen die het gehuurde toestel gebruiken of betreden .

8.TERREIN.De huurder staat in voor de keuze van het terrein . hij zal de verhuurder of zijn aangestelde waarschuwen voor alle mogelijke obstakel op of onder de grond.

De huurder zal ten allen tijden aansprakelijk zijn voor de schade toegebracht aan het terrein en de uitrusting( oa telefoon, water riolering elektriciteit en e.d.)hierop aangebracht. De huurder kan tegen de verhuurder nooit inroepen dat hij het terrein of de ondergrondse toestand ervan niet kende.

De huurder zorgt bij de aanvang van de opbouw voor een zuiver, bouwklaar terrein dat vrij is van obstakels.

Zoniet heeft de verhuurder het recht te weigeren van het materiaal op te stellen. De huurder blijft de overeengekomen prijs
als schadevergoeding verschuldigd.
Alle processen-verbaal m.b.t. verkeerde plaatsing en kosten verbonden zijn evenals de kosten van heropbouw vallen ten laste van de huurder.

Bij het niet afhalen van de bestelde goederen wordt de voledige huurprijs gerekend.

Bij annulatie binnen de 2 maanden wordt er 50% van het gehuurde bedrag betaald .

Deze regel vervalt, wanneer men op de gehuurde dag annuleert wegens slechtweer (heel de dag regen of veel wind ) de verhuurder bepaalt of dit weer echt slecht is .

De specifieke verhuurvoorwaarden per attractie zijn op aanvraag .

_____________________________________

SPRINGKASTELEN BART COOLS RODE-KRUISSTRAAT 18 2440 GEEL 0497/93.87.06

info@springkastelencools.be